Sinh học 7

Hà Phước Sơn

1. thảo luận vời các bạn về:

- các cơ quan của hệ bài tiết và chức năng của chúng

- các cơ quan bài tiết và các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể

- vai trò của thận trong việc duy trì cân bằng nội môi

Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:35

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:35

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:35

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:35

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:36

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:37

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:37

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:37

11111111

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng 11 tháng 3 2017 lúc 20:37

11111111

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 22 tháng 1 2018 lúc 13:23

11111111

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 28 tháng 1 2018 lúc 21:52

11111111

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 30 tháng 1 2018 lúc 19:54

11111111

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 9 tháng 3 2017 lúc 20:11

a- các cơ quan của hệ bài tiết và chức năng của chúng

Cơ quan Chức năng
2 quả thận,ống dẫn nước tiểu , bóng đái và ống đái lọc máu và bài tiết chất thải

b- các cơ quan bài tiết và các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể

- các cơ quan mk có nói ở câu a .

-Sản phẩm thải ra : nước tiểu chính thức

c- vai trò của thận trong việc duy trì cân bằng nội môi

Thận là bộ phận thực hiện làm thay đổi các điều kiện lí hóa của môi trường trong dẫn đến nội môi được cân bằng. Good luck !!

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN