Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Trong thí nghiệm với khe Y - âng, nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng 0,4 \(\mu m\) thì khoảng vân đo được là 0,2 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng đỏ có bước sóng 0,7 \(\mu m\) thì khoảng vân đo được sẽ là bao nhiêu ?

A.0,3 mm.

B.0,35 mm.

C.0,4 mm.

D.0, 45mm.

ongtho
25 tháng 1 2016 lúc 16:08

Khoảng vân

 \(i_1 = \frac{\lambda_1 D}{a} , i_2 = \frac{\lambda_2 D}{a} ​\)

 => \(\frac{i_1}{i_2}=\frac{\lambda _1}{\lambda_2}= \frac{4}{7}=> i_2 = \frac{7}{4}i_1=0,35 mm.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN