Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân \(i\) được tính bằng biểu thức nào ?

A.\(i = \frac{\lambda D}{a}.\)

B.\(i = \frac{\lambda a}{D}.\)

C.\(i = \frac{aD}{\lambda }.\)

D.\(i = \frac{\lambda}{ aD}.\)

phynit
phynit Admin 25 tháng 1 2016 lúc 16:23

Khoảng vân \(i=\dfrac{\lambda D}{a}\)

Chọn A.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN