Trịnh Hoàng Đông Giang
14 tháng 9 2015 lúc 16:37

=>(x-5)^8=0=>x-5=0+x=5

va y^2-4=0=>y^2=4=>y=2 hoac =

Tick nha

 

Bình luận (0)
Trịnh Hoàng Đông Giang
14 tháng 9 2015 lúc 16:42

tick đúng đi nha nha nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN