Kiều Đông Du

Các yếu tố ngẫu nhiên có thể có bao nhiêu đặc điểm sau đây?

I. Vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

II. Làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.

III. Làm tăng tần số alen có lợi, giảm tần số alen có hại trong quần thể.

IV. Tạo ra alen mới trong quần thể.

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 5 2019 lúc 11:20

Đáp án A

Các đặc điểm I, II, III đúng → Đáp án A

IV sai. Vì yếu tố ngẫu nhiên không tạo ra được alen mới. Alen mới chỉ có thể được tạo ra qua quá trình đột biến.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi nói về nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?

I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

II. Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

IV. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Kiều Đông Du

Khi nói về nhân tố tiến hoá, có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?

I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

II. Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khổi quần thể.

IV. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Khi nói về nhân tố tiến hoá, có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?

I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

II. Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

IV. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.

V. Có thể làm thay đổi tần số alen một cách đột ngột và không theo hướng xác định.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?

I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

II. Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

IV. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.

V. Có thể làm thay đổi tần số alen một cách đột ngột và không theo hướng xác định.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Khi nói về nhân tố tiến hoá có bao nhiêu đặc điểm sau đây là dặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tụ nhiên và các yếu tố ngẫu  nhiên?

I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể

II. có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

IV. Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.

A.

B. 4

C. 1

D. 2

Kiều Đông Du

Khi nói về tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể chỉ làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

II.Làm giảm sự đa dạng di truyền của quẩn thể.

III.Có thể làm tăng tần số alen có lợi, giảm tần số alen có hại trong quần thể.

IV. Có thể tạo ra alen mới làm tăng nguồn nguyên liệu của tiến hóa.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể chỉ làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

II.Làm giảm sự đa dạng di truyền của quẩn thể.

III.Có thể làm tăng tần số alen có lợi, giảm tần số alen có hại trong quần thể.

IV. Có thể tạo ra alen mới làm tăng nguồn nguyên liệu của tiến hóa.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về nhân tố tiến hoá, có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?

I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

II. Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

IV. Có thể làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.

V. Có thể làm thay đổi tần số alen một cách đột ngột và không theo hướng xác định.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Khi nói vnhân tố tiến hoá, bao nhiêu đặc điểm sau đây đặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên các yếu tố ngẫu nhiên?

I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen của quần thể.

II. thslàm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

III. thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

IV. thể làm tăng tần scác alen lợi giảm tần scác alen hại.

V. thể làm thay đổi tần salen một cách đột ngột không theo hướng xác định

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN