Kiều Đông Du

Cho 1 cây hoa lai với 2 cây hoa khác cùng loài.

-Với cây thứ nhất, thế hệ lai thu được tỉ lệ : 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng

-Lai với cây thứ 2, thế hệ lai có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. Kiểu gen của cây P, cây thứ nhất và cây thứ 2 lần lượt là:

A.  P: AaBb; cây 1: AABB; cây 2: AaBb

B.  P: Aa; cây 1: Aa, cây 2 aa, trội lặn không hoàn toàn

C.  P: AaBb; cây 1: aaBb; cây 2: AaBb

D. P: AaBb; cây 1: aabb; cây 2: AaBb

Đỗ Khánh Chi
3 tháng 5 2017 lúc 10:20

Đáp án D

- Lai với cây thứ 2, thế hệ lai có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng à tương tác bổ sung

A_B_: hoa đỏ

aaB_; A_bb: hoa hồng

aabb: hoa trắng

à cây thứ 2 và cây P: AaBb x AaBb

- Với cây thứ nhất, thế hệ lai thu được tỉ lệ: 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng à cây thứ nhất có KG aabb

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho 1 cây hoa lai với 2 cây hoa khác cùng loài.

-Với cây thứ nhất, thế hệ lai thu được tỉ lệ : 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng

-Lai với cây thứ 2, thế hệ lai có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

Kiểu gen của cây P, cây thứ nhất và cây thứ 2 lần lượt là:

A. P: AaBb; cây 1: AABB; cây 2: AaBb 

B. P: Aa; cây 1: Aa, cây 2 aa, trội lặn không hoàn toàn 

C. P: AaBb; cây 1: aaBb; cây 2: AaBb 

D. P: AaBb; cây 1: aabb; cây 2: AaBb

Kiều Đông Du

Cho 1 cây hoa lai với 2 cây hoa khác cùng loài.

-Với cây thứ nhất, thế hệ lai thu được tỉ lệ : 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng

-Lai với cây thứ 2, thế hệ lai có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

Kiểu gen của cây P, cây thứ nhất và cây thứ 2 lần lượt là

A. P: AaBb; cây 1: AABB; cây 2: AaBb

B. P: Aa; cây 1: Aa, cây 2 aa, trội lặn KHT

C. P: AaBb; cây 1: aaBb; cây 2: AaBb

D. P: AaBb; cây 1: aabb; cây 2: AaBb

Kiều Đông Du

Cho 1 cây hoa lai với 2 cây hoa khác cùng loài.

-Với cây thứ nhất, thế hệ lai thu được tỉ lệ : 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng

-Lai với cây thứ 2, thế hệ lai có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

Kiểu gen của cây P, cây thứ nhất và cây thứ 2 lần lượt là:

A. P: AaBb; cây 1: AABB; cây 2: AaBb 

B. P: Aa; cây 1: Aa, cây 2 aa, trội lặn KHT 

C. P: AaBb; cây 1: aaBb; cây 2: AaBb 

D. P: AaBb; cây 1: aabb; cây 2: AaBb 

Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật tính trạng màu sắc hoa do hai gen không phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phối với cây hoa đỏ (P) , thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng.

Trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng.

(1) Kiểu gen của P AAbb x AaBb hoặc aaBB x AaBb

(2) Gen quy định màu sắc hoa di truyền trội lặn không hoàn toàn.

(3) Nếu 2 cây hoa đỏ AaBb giao phấn với nhau thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con: 9 đỏ : 6 hồng : 1 trắng.

(4) Các gen phân li độc lập và tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

(5) Cây hoa đỏ có kiểu gen AaBb lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con: 1đỏ : 2 hồng : 1 trắng.

(6) Các cây hoa màu hồng có kiểu gen : Aabb, aaBb, aaBB.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ (A), quả trơn (B) trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng (a), quả nhăn (b); các cặp alen này di truyền độc lập. Có mấy phát biểu sau đây đúng?

(1). Kiểu gen của cây hoa đỏ, quả nhăn thuần chủng là AABB và AAbb.

(2). Cây hoa trắng, quả trơn có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử.

(3). Lai phân tích cây hoa đỏ, quả trơn đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1.

(4). Phép lai P : aaBb x Aabb cho đời con F1 có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình.

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ (A), quả trơn (B) trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng (a), quả nhăn (b); các cặp alen này di truyền độc lập. Có mấy phát biểu sau đây đúng?

(1) Kiểu gen của cây hoa đỏ, quả nhăn thuần chủng là AABB và AAbb

(2) Cây hoa trắng, quả trơn có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử

(3) Lai phân tích cây hoa đỏ, quả trơn đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1

(4) Phép lai P : aaBb X Aabb cho đời con F1 có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ (A), quả trơn (B) trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng (a), quả nhăn (b); các cặp alen này di truyền độc lập. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1)      Kiểu gen của cây hoa đỏ, quả nhăn thuần chủng là AABB và AAbb.

(2)      Cây hoa trắng, quả trơn có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử

(3)      Lai phân tích cây hoa đỏ, quả trơn đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1

(4)      Phép lai P: aaBb X Aabb cho đời con có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc của hoa do 2 gen không alen phân li độc lập. Trong đó có gen A và B cho hoa màu đỏ, khi chỉ có 1 trong 2 alen trội A hoặc B cho hoa màu hồng, còn khi không có gen trội nào cho hoa màu trắng. Cho cây hoa màu hồng thụ phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phù hợp với tất cả các thông tin trên ?

(1) AAbb x AaBb    (2) aaBB x AaBb      (3) Aabb x AaBB

(4) aaBb x AaBB    (5) Aabb x AABb      (6) Aabb x AABb

 

Đáp án đúng là :  

A. 6   

B.4    

C.3             

D.

Kiều Đông Du

Ở một loài thực vật, tính trạng máu sắc hoa do hai gen  không alen phân li độc lập.Trong kiểu gen, khi nó đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loài A hoặc B thì cho hoa hồng,còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số phép lai phù hợp với tất cả thông tin trên?

(1). AAbb x AaBb             (3). AAbb x AaBB                 (5). aaBb x AaBB

(2). aaBB x AaBb              (4). AAbb x AABb                 (6). Aabb x AABb

Đáp án đúng là :

A. 2                       

B. 3                        

C. 4                        

D. 5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN