Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX< MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 ở đktc và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với x mol HCl. Nhận xét không đúng là

A. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%.

B. Giá trị của x là 0,075

C. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 40%.

D. X có phản ứng tráng bạc

Ngô Quang Sinh
15 tháng 9 2019 lúc 17:34

Đáp án C

Đốt cháy 0,4 mol M thu được 0,65 mol CO2 và 0,7 mol H2O

Ta có:  C - M = 1 , 625

do vậy X, Y là hai axit no đơn chức và một axit là HCOOH

Do vậy:

  n Z = 2 ( 0 , 7 - 0 , 65 ) = 0 , 1   m o l → n X + n Y = 0 , 3 → n X = n Y = 0 , 15 → 0 , 15 + 0 , 15 C Y + 0 , 1 C Z = 0 , 65 → C Y = C Z = 2

0,4 mol M có 0,1 mol Z thì 0,3 mol M có 0,075 mol Z

Vậy x=0,075

Ta có:  % Y = 0 , 15 . 60 0 , 15 . 46 + 0 , 15 . 60 + 0 , 1 . 75 = 38 , 46 %

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol M thu được khí N2; 14,56 lít CO; ở đktc và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với X mol HCl. Nhận xét không đúng là

A. Giá trị của X là 0,075

B. X có phản ứng tráng bạc

C. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 40%.

D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Giá trị của x là 0,075.

B. X có phản ứng tráng bạc.

C. Phần trăm khối lượng của trong là 40,25%.

D. Phần trăm khối lượng của trong là 32,05%.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng

A. Giá trị của x là 0,075

B.  X có phản ứng tráng bạc

C. Phần trăm số mol của Y trong M là 50%.

D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX<MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm –NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với x mol dung dịch HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

A. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05% 

B. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 40%

C. X có phản ứng tráng bạc

D. Giá trị của x là 0,075

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau M X   <   M Y ) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm - NH 2 ). Đốt cháy hoàn toàn 0 4 mol hỗn hợp M thu được khí N 2 ; 14,56 lít CO 2 (ở đktc) và 12,6 gam H 2 O . Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch X mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Giá trị của X là 0,075.

B. X có phản ứng tráng bạc

C. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 40%.

D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau, MX< MY) và một amino axit Z (phân tử có 1 nhóm –NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (đktc) và 12,6g H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. x = 0,075

B. %mY = 40%.

C. X tráng bạc

D. %mZ = 32,05%

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp M gồm 2 axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau, MX < MY) và 1 amino axit Z (phân tử có 1 nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2 ; 14,56 lit CO2 (dktc) và 12,6g H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng với vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng:

A. Giá trị của x = 0,075                                                                      

B. X có phản ứng tráng bạc

C. %mY(M) = 40%                                             

D. %mZ(M) = 32,05%

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp E gồm một axit cacboxylic no, hai chức Z (có phần trăm khối lượng cacbon lớn hơn 30%) và hai ancol X, Y đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 15,4 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Đun nóng 0,2 mol E với axit sunfuric đặc, thu đƣợc m gam các hợp chất có chức este. Biết phần trăm số mol tham gia phản ứng este hóa của XY tƣơng ứng bằng 30% và 20%. Giá trị lớn nhất của m là

A. 6,18

B. 6,32

C. 4,86

D. 2,78

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp E gồm một axit cacboxylic no, hai chức (có phần trăm khối lượng cacbon lớn hơn 30%) và hai ancol X, Y đồng đng kể tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 15,4 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Đun nóng 0,2 mol E với axit sunfuric đặc, thu được m gam các hp chất có chức este. Biết phần trăm s mol tham gia phản ứng este hóa của X và Y tương ứng bằng 30% và 20%. Giá trị lớn nhất của m là 

A. 6,32

B. 6,18

C. 2,78

D. 4,86

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN