Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào 200 ml dung dịch CuCl2 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 4,90 gam.        

B. 19,60 gam

C. 9,80 gam.

D. 11,76 gam.

Ngô Quang Sinh
14 tháng 2 2019 lúc 13:15

Đáp án C

M + nH2O → M(OH)n + n/2 H2.

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2,

Ta có: n H 2 = 0,1 → n O H - = 0,2 mol

Mặt khác: n C u 2 + = 0,2. 0,6 = 0,12 mol → n C u ( O H ) 2  = 0,1 → m = 9,8 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào 200 ml dung dịch CuCl2 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 9,80gam

B. 11,76gam

C. 19,60gam

D. 4,90gam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào 200 ml dung dịch CuCl2 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,80.

B. 11,76.

C. 19,60.

D. 4,90.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 1,28.

B. 0,64.

C. 0,98.

D. 1,96.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,28.

B. 0,64.

C. 0,98.

D. 1,96.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,04M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 3,92 

B. 0,98

C. 0,784

D. 1,96

Nguyễn Hoàng Nam

Cho một lượng hợp kim Ba - Na vào 200 ml dung dịch X gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,28

B. 0,64

C. 0,98

D. 1,96

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp X gồm Na và Ba (trong đó nNa < nBa) vào 200 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 4,2 lít khí H2 và dung dịch Y. Hấp thụ hết 2,24 lít khí CO2 vào Y, thu được m gam chất rắn. Các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 14,775

B. 19,700

C. 12,805

D. 16,745

Nguyễn Hoàng Nam

Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na (tỉ lệ mol 1:2) vào 200 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,05M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,28.

B. 3,31.

C. 1,96.

D. 0,98.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na (tỉ lệ mol 1:2) vào 200 ml dung dịch Y gồm  H 2 S O 4 0,05M và  C u C l 2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,28 g

B. 3,31g

C. 1,96 g

D. 0,98g

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN