Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,4m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhấtvới :

A. 9,0                  

B. 5,64                 

C. 6,12                 

D. 9,5

Ngô Quang Sinh
3 tháng 5 2019 lúc 13:05

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,4m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với

A. 9,0

B. 5,64

C. 6,12

D. 9,5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,4 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 9,0.

B. 5,64.

C. 6,12.

D. 9,5.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Fe vào dung dịch X cha 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi c phn ứng xy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam cht rn Z. Giá trị của m là

A. 25,2

B. 19,6

C. 22,4

D. 28,0

Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá trị của m là

A. 25,2.     

B. 28,0.       

C. 19,6.       

D. 22,4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá trị của m là

A. 25,2

B. 28,0

C. 19,6

D. 22,4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Zn vào dung dch chứa 0,1 mol AgNO3 vào 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu đưc 26,9 gam cht rn và dung dịch X chứa 2 muối. Tách ly cht rn, thêm tiếp 5,6 gam bột st vào dung dịch X, sau khi các phn ứng xy ra hoàn toàn thu được 6 gam cht rn. Giá trị ca m là

A. 6,25

B. 19,5

C. 18,25

D. 19,45

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp X chứa 2,4 gam Mg và 10,64 gam Fe vào dung dịch Y chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 và 0,3 mol AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và m gam kim loại. Giá trị của m là

A.  34,56

B. 31,36

C. 44,56

D. 41,36. 

Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3 và 0,2 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 10,80.

B. 11,20.

C. 6,72.

D. 10,64.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch HCl dư thu được 0,03 mol H2. Giá trị của m là:

A. 18,28 gam.

B. 12,78 gam.

C. 12,58 gam

D. 12,88 gam

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN