Nguyễn Hoàng Nam

Cho dung dịch A chứa H2SO4 0,1M; HNO30,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là

A. 0,424

B. 0,134

C. 0,441

D. 0,414

Ngô Quang Sinh
17 tháng 8 2017 lúc 14:25

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho dung dịch A chứa H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là

A. 0,134

B. 0,424

C. 0,441

D. 0,414

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH= 2. Giá trị V là

A.0,214 lít

B. 0,424 lít

C. 0,134 lít

D. 0,414 lít

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 3 dung dịch axit thành dung dịch X gồm có H2SO4 0,1M, HCl 0,2M và HNO3 0,3M. Cho 300 ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch Z có pH=1. Giá trị của V là

A. 0,24 lít.

B. 0,36 lít.

C. 0,16 lít.

D. 0,32 lít.

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là

A. 1000

B. 500

C. 200

D. 250

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn  lẫn 3 dd H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M vi những thể tích bng nhau thu được dd A. Ly 300 ml  dd A cho phn ứng  với V  lít dd B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dd C có pH = 2. Giá trị V là:

A. 0,424 lít                           

B. 0,214 lít                          

C. 0,414 lít                          

D. 0,134 lít

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn hai dung dịch H2SO4 0,1M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Lấy 450ml dung dịch X cho tác dụng với V (lít) dung dịch Y (gồm NaOH 0,15M và KOH 0,05M), thu được dung dịch Z có pH = 1. Giá trị của V là:

A. 0,225

B.  0,155

C.  0,450

D. 0,650

Nguyễn Hoàng Nam

Trộn lẫn 3 dung dịch HCl 0,3M,  HNO 3  0,3M và  H 2 SO 4  0,2M với những thể thích bằng nhau thu được dung dịch X. Lấy 360 ml dung dịch d X cho phản ứng với V lít dung dịch Y gồm  Ba ( OH ) 2 0,08M và NaOH 0,23M thu được m gam kết tủa và dung dịch Z có pH = 2. Giá trị của m gần nhất với

A. 5,54.

B. 5,42.

C. 5,59.

D. 16,61.

Nguyễn Hoàng Nam

Amino axit X có công thức (H2N)2C2H3COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,4M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 12,31

B. 12,89 

C. 10,15

D. 11,01

Nguyễn Hoàng Nam

Amino axit X có công thức (H2N)2C2H3COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,4M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 10,15

B. 12,89 

C. 12,31

D. 11,01

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN