Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\). Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

A.\(2\lambda.\)

B.\(1,5\lambda.\)

C.\(3\lambda.\)

D.\(2,5 \lambda.\)

Nguyễn Quang Hưng
18 tháng 1 2016 lúc 16:20

Xây dựng từ phần lý thuyết, hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến vân tối thứ \(k+1\) là 

\(d_2-d_1 = (k+0,5)\lambda.\)

Áp dụng với \(k+1 = 3\) => \(d_2-d_1 = (2+0,5)\lambda = 2,5 \lambda.\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN