Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

ACE OneHit

viết chương trình tính và in ra màn hình tổng sau (với n là số lẻ được nhập từ bàn phím):

T= 1+1/3+1/5+...+1/n

Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm 25 tháng 2 2017 lúc 6:17

var

T:real;

n,i:integer;

begin

T:=0;

i:=i+1;

Writeln('nhap n =');

readln(n);

if (n mod 2)=1 then

begin

for 1:=1 to n do begin

if (i mod 2)=1 then T:=T+1/i ;

writeln('tong la',T);

readln;

end;

end;

end.

Bình luận (0)
Hoa Nguyen
Hoa Nguyen 10 tháng 5 2017 lúc 19:44

var T,i,n: integer;

begin

readln(n);

while n mod 2=0 do begin

write('nhap lai n'); readln(n);

end;

T:=0;

for i:=1 to n do

if i mod 2 <>0 then T:=T+1/i;

Writeln(T);

End.

haha

Bình luận (0)
Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng 26 tháng 11 2020 lúc 10:02

var

T:real;

n,i:integer;

begin

T:=0;

i:=i+1;

Writeln('nhap n =');

readln(n);

if (n mod 2)=1 then

begin

for 1:=1 to n do begin

if (i mod 2)=1 then T:=T+1/i ;

writeln('tong la',T);

readln;

end;

end;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN