Kiều Đông Du

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?

A. 5'XAA3'.

B. 5'GGA3'.

C. 5'AUG3'.

D. 5'AGX3'.

Đỗ Khánh Chi
22 tháng 9 2017 lúc 15:38

Đáp án C

Codon quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã trên mARN là 5'AUG3'.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?

A. 5’AUG3’

B. 5’UAA3’

C. 5’UAG3’

D. 5’UGA3’

Kiều Đông Du

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?

A. 5’XAA3’

B. 5’GGA3’

C. 5’AUG3’

D. 5’AGX3’

Kiều Đông Du

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?

A. 5’GGA 3’

B. 5 XAA 3’

C. 3’AUG 5’

D. 3’GUA 5’

Kiều Đông Du

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?

A. 5’GGA 3’

B. 5 XAA 3’

C. 3’AUG 5’

D. 3’GUA 5’

Kiều Đông Du

Trong quá trình dịch mã, anti côđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’?

A. 3’UAX5’.

B. 3’AUG5’.

C. 5’UAX3’.

D. 5’AUG3’.

Kiều Đông Du

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5’UAX3’

B. 5’UGG3’

C. 5’UGA3’

D. 5’UGX3’

Kiều Đông Du

Trong quá trình dịch mã, anticôđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5'AUG3'?

A. 3'UAX5'.

B. 3'AUG5'.

C. 5'UAX3'.

D. 5'AUG3'.

Kiều Đông Du

Trong quá trình dịch mã, anticôđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon  5 '   A U G 3   '

Kiều Đông Du

Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5'AUA3'.

B. 5'AUG3'.

C. 5'UAA3'. 

D. 5'AAG3'.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN