Hình học lớp 8

Pun Cự Giải

\(\Delta ABC\) có D\(\in AB\), \(E\in AC\). Tim tỉ số diện tích của \(\Delta ADE\)\(\Delta ABC\)?

Biết \(\frac{AD}{AB}=\frac{2}{3}\)\(\frac{AE}{AC}=\frac{1}{4}\)

Hàn Thiên Tử
Hàn Thiên Tử 20 tháng 2 2017 lúc 22:39

A B C D E

\(\frac{S\Delta ADE}{S\Delta ABC}=\frac{AD}{AE}^2=\frac{AC}{AB}^2\)

Theo gt: AD/AB=2/3; AE/AC=1/4

Mà AE/AB=AD/AC

<=> 1/4AC/AB=2/3AB/AC

<=> 1/4AC^2=2/3AB^2

<=> AC^2/AB^2=1/6

Tỉ số diện tích là 1/6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN