Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết crôm có ở nơi nào sau đây?

A. Cổ Định.

B. Quỳ Châu.

C. Thạch Khê.

D. Tiền Hải

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 5 2019 lúc 17:40

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy mỏ khoáng sản crôm có Cổ Định.

Chọn: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết crôm có ở nơi nào sau đây?

A. Cổ Định.

B. Quỳ Châu.

C. Thạch Khê.

D. Tiền Hải.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết nơi nào sau đây có quặng crôm?

A. Cổ Định.

B. Quỳ Châu.

C. Tĩnh Túc.

D. Lũng Cú.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây

A. Quỳnh Nhai.

B. Sinh Quyền. 

C. Cam Đường. 

D. Văn Bàn.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây?

A. Quỳnh Nhai.

B. Sinh Quyền.

C. Cam Đường.

D. Văn Bàn.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết sắt có ở nơi nào sau đây?

A. Quỳ Châu.

B. Thạch Khê.

C. Lệ Thủy.

D. Phú Vang.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây?

A. Tiền Hải. 

B. Cẩm Phả.

C. Cổ Định. 

D. Quỳ Châu.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây?

A. Tiền Hải.

B. Cẩm Phả.

C. Cổ Định.

D. Quỳ Châu.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, nơi nào sau đây không phải là bán đảo?

A. Sơn Trà.

B. Lí Sơn.

C. Phước Mai.

D. Hòn Gốm.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 và trang 28, cho biết các đô thị ở Duyên hải Nam Trung Bộ phân bố chủ yếu ở nơi nào sau đây?

A. Ven biển.

B. Gò đồi.

C. Ven sông. 

D. Vịnh biển.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN