I - Vy Nguyễn
29 tháng 3 2020 lúc 15:50

Ta có : \(\overline{abc}\) cùng số dư với \(\left(a+b+c\right)\) khi chia \(3\)

\(\Rightarrow\) Nếu số \(\overline{abc}\) không chia hết cho \(3\) thì \(\left(a+b+c\right)\) không chia hết cho \(3\)Vậy nếu viết số\(\overline{abc}\) liên tiếp \(3\) lần được số  \(\overline{abcabcabc}\) có cùng số dư với \(3.\left(a+b+c\right)\) khi chia cho 3

Mà \(3.\left(a+b+c\right)\) chia hết cho 3 

\(\Rightarrow\) \(\overline{abcabcabc}\) chia hết cho 3 Vậy cần phải viết số \(\overline{abc}\) liên tiếp \(3\) lần thì mới được một số chia hết cho \(3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN