Đột biến gen

Mỹ Lai

Giả sử phát sinh một đột biến lặn gây chết ở trước tuổi sinh sản. Xét các trường hợp mang gen đột biến lặn sau đây: (1) Thể đồng hợp lặn. (2) Thể dị hợp. (3) Thể bốn. (4) Gen lặn trên X ở giới XY. (5) Thể tứ bội. (6) Thể không. (7) Thể tam bội. (8) Đột biến mất đoạn làm mất alen trội tương ứng. Trong 8 trường hợp trên có bao nhiêu trường hợp sẽ loại bỏ đột biến gen lặn. A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.

Đặng Thu Trang
Đặng Thu Trang 18 tháng 2 2017 lúc 17:00

Theo mình các ý đúng là (1)(4)(8)=> chọn D

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN