Dạng 3. Kim loại, oxit kim loại hòa tan trong H2O

Đậu Hải Yến

Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl. Sục khí thu được vào dung dịch chứa 60g NaOH. Khối lượng muối natri thu được là ?

Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 18 tháng 2 2017 lúc 21:03

CaCO3 + 2HCl--> CaCl2 + H2O + CO2

1----------2----------1-----------------1

nCaCO3=1(mol)==>nCO2=1(mol)

nNaOH=60/40=1.5(mol)

CO2+NaOH-->NaHCO3

1------1-----------1

NaHCO3+NaOH-->Na2CO3 + H2O

0.5-------0.5-----------0.5

=>nNaHCO3=1-0.5=0.5(mol)

=>nNa2CO3=0.5(mol)

=>m muối= 0.5x84+0.5x106=95(g)

Bình luận (0)
Bùi Mạnh Dũng
Bùi Mạnh Dũng 20 tháng 2 2017 lúc 20:22

cách làm của ngủ gật cậu bé cũng hay ,nhưng trong tình hình thi trắc nghiệm hiện nay mk nghĩ nên công thức thì nhanh hơn :

từ dữ kiện đề bài ta có :\(n_{OH-}=1,5=n_{Na+};n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=1\)

tính tỉ lệ số mol OH:CO2=1,5 nên tạo 2 muối

\(n_{OH-}=2n_{CO_2}-n_{OH-}=0,5\)

\(n_{CO_3^{2-}}=n_{OH-}-n_{CO_2}=0,5\)

\(m_{muoi}=m_{Na+}+m_{CO_3^{2-}}+m_{HCO_3^-}=1,5.23+0,5.61+0,5.60=95\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...