Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Trâm Anh Lê Nguyễn

Dẫn 8,96 lít CH4, C2H2 qua dung dịch Br2 2M thì thấy khối lượng bình tăng 5,2g . Tính V dung dịch Br2 và %V mỗi khí trong hỗn hợp.

Otaku Nobi
Otaku Nobi 19 tháng 2 2017 lúc 10:26

Chỉ có C2H2 pư với Brom

Nên khối lượng bình tăng 5.2g là khối lượng của C2H2:

=> nC2H2= 5.2/26=0.2 mol

PTHH : C2H2 + Br2 ---> C2H2Br2

0.2 0.2

VBr2= n/CM = 0.2*2 = 0.4 lít

VC2H2= 0.2*22.4= 4.48 lít => %VC2H2= \(\frac{4.48}{8.96}\cdot100\) = 50%

=> %VCH4 = 100% - 50% = 50%

(có trường hợp : C2H2 + Br2 ---> C2H2Br4 .... lên lớp trên sẽ rõ hơn nhé :)

Chúc em học tốt !!

Bình luận (8)
Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 17 tháng 2 2017 lúc 23:00

mb` tăng = mC2H2= 5.2g=>nC2H2=0.2(mol)

C2H2 + 2Br2 --> C2H2Br4

0.2-------0.4----------0.2

=>VBr2=0.4/2=0.2(l)

nhhkhí=8.96/22.4=0.4(mol)==> nCH4= 0.4-0.2=0.2(mol)

=>%CH4=0.2x22.4x100/8.96=50%

=>%C2H2=100%-50%=50%

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Quang Vũ

Bài 1: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí CH4 và khí C2H4 vào dung dịch Br2 dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 32 gam Br2 đã tham gia phản ứng.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b. Tính thể tích O2 cần đốt cháy hết hỗn hợp khí trên.

Bài 2: Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí CH4 và khí C2H4 vào dung dịch Br2 dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 4,48 lít khí đi ra khỏi dung dịch.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b. Tính khối lượng Br2 đã tham gia phản ứng.

Bài 3: Dẫn 8,4 lít hỗn hợp khí H2 và khí C2H4 vào dung dịch Br2 dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng thêm 5,6 gam.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b. Tính thể tích O2 (đktc) cần đốt cháy hết hỗn hợp khí trên.

Bài 4: Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí CO và khí C2H4 vào dung dịch Br2 dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 48 gam Br2 tham gia phản ứng.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b. Tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy hết hỗn hợp khí trên.

Bài 5: Dẫn 13,44 lít hỗn hợp khí CH4 và khí C2H4 vào 500 ml dung dịch Br2 tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 75,2 gam đibrometan.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch Br2.

Bài 6: Dẫn 10,08 lít hỗn hợp khí CH4 và khí C2H4 vào 200 ml dung dịch Br2 1M tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b. Tính thể tích O2 và thể tích không khí cần đốt cháy hết hỗn hợp khí trên

Bài 7: Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí H2 và khí C2H4 vào dung dịch Br2 2M dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 28,2 gam đibrometan.

a. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b. Tính thể tích dung dịch Br2 đã dùng

Loading...