Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng, khoảng cách giữa vân tối thứ 5 và vân sáng bậc 2 là 2,8 mm. Xác định khoảng cách giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 1?

A.2,4 mm.

B.1,82 mm.

C.2,12 mm.

D.1,68 mm.

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 8 tháng 1 2016 lúc 22:54

Khoảng cách giữa vân tối thứ 5 và vân sáng bậc 2 là 

\(x_{t5}-x_{s2}= (4+\frac{1}{2})i - 2i = 2,5i = 2,8 mm => i = 1,12mm.\)

Khoảng cách giữa vấn tối thứ 3 và vân sáng thứ 1 là 

\(x_{t3}- x_{1}= (2+\frac{1}{2})i - i = 1,5 i=1,68mm.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN