Kiều Đông Du

Khi các cá thể của một quần thể giao phối lưỡng bội tiến hành giảm phân hình thành giao tử. Ở một số tế bào sinh giao tử giảm phân 1 diễn ra hoàn toàn bình thường nhưng giảm phân 2 có một nhiễm sắc thể kép thuộc cặp nhiễm sắc thể thường không phân li. Sự tổ hợp tự do giữa các giao tử trong quần thể sẽ tạo ra các kiểu tổ hợp giao tử là

A. 2n, 2n + 1 + 1, 2n + 1 và 2n + 2.

B.  2n, 2n – 1 – 1, 2n – 1 và 2n – 2

C. 2n, 2n + 1, 2n + 2, 2n – 1 và 2n – 2

D. 2n, 2n + 1 + 1, 2n + 1, 2n – 1 – 1 và 2n – 1.

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 7 2018 lúc 7:46

Đáp án D

Ta  có nhóm tế bào giảm phân bình thương tạo ra giao tư n

Nhóm tế  bào bị rối loạn tạo ra hai kiểu giao tử n và n+1

Sự tổ hợp tự do tạo ra  các kiểu hợp tử sau

n + n = 2n;

n+n+1 = 2n+1;

n+n-1 = 2n-1;

n+1+n-1 = 2n+1-1;

n+1+n+1= 2n+1+1;

n-1+n-1 = 2n - 1 - 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai P: AaBb X ♀ Aabb. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I, cặp nhiêm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân II; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo tối đa bao nhiêu loại hợp tử dạng 2n-1, dạng 2n-1-1, dạng 2n+1 và dạng 2n+1+1 ?

A. 7, 4, 10 và 2.

B. 6, 4, 7 và 2.

C. 6, 2, 7 và 4.

D. 7, 2, 10 và 4.

Kiều Đông Du

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

A. thể tam bội

B. thể đơn bội. 

C. thể lưỡng bội

D. thể tứ bội.

Kiều Đông Du

Ở châu chấu, con đực (XO) có 2n = 23, con cái (XX) có 2n = 24. Giả sử trong quá trình giảm phân hình thành giao tử ở 1 con châu chấu đực, có một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân II, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Số lượng nhiễm sắc thể có trong các loại giao tử được tạo ra có thể là:

A. 10, 11, 12, 13.

B. 11, 12, 14.

C. 10, 11, 12, 14.

D. 11, 12, 13, 14.

Kiều Đông Du

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai P: ♂AaBb × ♀aaBB. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa số loại hợp tử dạng 2n -1, dạng 2n+l lần lượt là

A. 3;3

B. 5;5

C. 2;2

D. 6; 6

Kiều Đông Du

Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuỗi các sự kiện như sau:

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n

2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n

3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n

4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội

5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n

A. 4 → 3 → 1

B.  3 → 1 → 4

C.  1 → 3 → 4

D.  3 → 1 → 4

Kiều Đông Du

Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb x ♀ AaBb. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp NST Bb không phân li trong GP II. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lý thuyết sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo tối đa bao nhiêu loại hợp tử khác nhau dạng 2n-1, dạng 2n-1-1, dạng 2n+1 và dạng 2n+1+1

A. 6, 2 , 7, và 4

B. 6, 4, 7, 2

C. 12, 4, 18, 8

D. 12, 8, 18, 4

Kiều Đông Du

Khi nói về thể lệch bội, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Mỗi tế bào của thể lệch bội có số NST gấp 3 hay 4 lần số NST của thể lưỡng bội cùng loài.

II. Loài có 2n = 14, số NST trong 1 tế bào của thể ba nhiễm thuộc loài này là 17 NST.

III. Một thể bốn nhiễm của loài 2n = 20 có số NST trong mỗi tế bào bằng 22 NST.

IV. Một tế bào sinh dưỡng của một thể một thuộc loài 2n = 24 đang ở kì sau của nguyên phân có số NST = 46 đơn.

V. Một tế bào sinh tinh có bộ 2n = 8, khi giảm phân có một cặp NST thường không phân li trong lần phân bào I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các giao tử sinh ra từ tế bào sinh tinh này thụ tinh với giao tử bình thường cùng loài hình thành hợp tử có số NST = 7 hoặc 9.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Kiều Đông Du

Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuồi các sự kiện như sau:

1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n

2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n

3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n

4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội

5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n

6. Duy trì dạng tam bội thích nghi, sinh sản vô tính

A. 5→ 1→4→ 6

B. 4→ 3→ 1 →6

C. 3 → 1→4→6

D. 1 → 3 → 4→6

Kiều Đông Du

một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb x ♀ AaBb. Trong quá trình giảm phân của thể đực,một số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp NST Bb không phân li trong GP II. thể cái giảm phân bình thư ờng. Theo thuyết sự kết hp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh thể to tối đa bao nhiêu loại hp tử khác nhau dạng 2n-1, dạng 2n-1-1, dạng 2n+1 dạng 2n+1+1

A. 6, 2 , 7, 4

B. 6, 4, 7, 2

C. 12, 4, 18, 8

D. 12, 8, 18, 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN