Bài 1: Este

sama kidd

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este E đơn chức rồi cho sản phẩm cháy đi lần lượt qua bình (1) đựng dd H2SO4 đặc và bình (2) đựng dd nước vôi trong dư thì thấy khối lượng bình(1) tăng 2,7 gam và bình(2) tăng 6,6 gam. Công thức phân tử của E là

A. C4H8O4 B. C4H8O2 C. C2H4O2 D. C3H6O2

Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 21 tháng 2 2017 lúc 21:17

nb1=nH2O=0.15(mol)

nb2=nCO2=0.15(mol)

nCO2=nH2O=> Este đơn chức có một nối đôi

=>CTTQ: CnH2nO2

CnH2nO2+(3n-2)/2O2-->nCO2+nH2O

0.15/n-------------------------0.15----0.15

=>3.7=(14n+32)x0.15/n==>n=3==>C3H6O2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...