Bài 17. Máy phát điện xoay chiều

Phạm Hoàng Phương

Khi quay đều một khung dây xung quanh một trục đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) vuông góc với trục quay của khung, từ thông xuyên qua khung dây có biểu thức \(\phi = 2.10^{-2}\cos(720t +\frac{\pi}{6} ) Wb\). Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong khung là

A.\(e=14,4\sin(720t-\frac{\pi}{3})V.\)

B.\(e=-14,4\sin(720t+\frac{\pi}{3})V.\)

C.\(e=144\sin(720t-\frac{\pi}{6})V.\)

D.\(e=14,4\sin(720t+\frac{\pi}{6})V.\)

Trần Hoàng Sơn
8 tháng 1 2016 lúc 15:15

Suất điện động cảm ứng trong khung: \(e=-\phi'_{(t)}\)

\(\Rightarrow e=14,4.\sin(720t+\dfrac{\pi}{6})(V)\)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
8 tháng 1 2016 lúc 15:15

Chọn D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN