Nguyễn Hoàng Nam

Đin phân dung dch chứa x mol NaCl và y mol CuSO4 với đin cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước bị đin phân ở 2 đin cc thì ngng. Thể tích khí ở anot sinh ra gp 1,5 ln thể tích khí ở catot ở cùng điu kin nhit độ, áp sut. Quan hgiữa x và y là:

A. y = 1,5x

B. x = 3y

C. x = 1,5y

D. x = 6y

Ngô Quang Sinh
16 tháng 2 2019 lúc 7:06

Do ở catot xuất hiện khí nên ở catot nươc bị điện phân trước

+ Catot: Cu2+ + 2e → Cu

2H2O +2e → 2OH- + H2

+ anot : 2Cl- Cl2 + 2e

Do V anot = 1,5 Vcatot => nH2 = x/3 mol

=> n e trao đi = x = 2x/3 +2y

=>x=6y

=>D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 51,1 gam hỗn hợp X gồm NaCl và CuSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, có màng ngăn xốp đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở hai cực thì dừng lại. Lúc đó, thể tích khí ở anot sinh ra gấp 1,5 lần thể tích khí sinh ra ở catot (các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ, áp suất). Phần trăm khối lượng CuSO4 ở trong hỗn hợp X là

A. 94,25%

B. 73,22%

C. 68,69%

D. 31,31%

Nguyễn Hoàng Nam

Điện phân dung dịch chứa 53,9 gam hỗn hợp muối NaCl và Cu(NO3)2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân. Tại thời điểm này thể tích khí sinh ra ở anot gấp 1,5 lần thể tích khí thoát ra ở catot ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Nếu cường độ dòng điện là 5A thì thời gian điện phân là 3 giờ 13 phút.

B. Nếu điện phân với thời gian là 3 giờ 19 phút 26 giây với I =5A rồi dừng lại thì khối lượng dung dịch giảm 28,3 gam.

C. Khối lượng kim loại bám vào catot là 6,4 gam.

D. Khối lượng kim loại bám vào catot là 6,4 gam.

Nguyễn Hoàng Nam

Điện phân dung dịch chứa 53,9 gam hỗn hợp muối NaCl và Cu(NO3)2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi nước điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, tại thời điểm này thể tích khí sinh ở anot gấp 1,5 lần th tích khí thoát ra ở catot ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Nểu cường độ dòng điện là 5 ampe thì thời gian điện phân là 3 giờ 13 phút

B. Nếu điện phân với thời gian là 3 giờ 19 phút 26 giây với I = 5 ampe rồi dừng lại thì khối lượng dung dịch giảm 28,30 gam

C. Khối lượng kim loại bám vào catot là 6,4 gam

D. Tỉ lệ mol hai muối NaCl: CuSO4 là 6 : 1

Nguyễn Hoàng Nam

Điện phân dung dịch chứa 53,9 gam hỗn hợp muối NaCl và Cu(NO3)2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi nước điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, tại thời điểm này thể tích khí sinh ở anot gấp 1,5 lần thế tích khí thoát ra ở catot ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Nếu cường độ dòng điện là 5 ampe thì thời gian điện phân 3 giờ 13 phút

B.  Nếu điện phân với thời gian là 3 giờ 19 phút 26 giây với I=5 ampe rồi dừng lại thì khối lượng dung dịch giảm là 28,30 gam

C. Khối lượng kim loại bám vào catot là 6,4 gam

D. tỉ lệ mol hai muối NaCl : CuSO4 là 6 : 1

Nguyễn Hoàng Nam

Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm X mol CuSO4 và y mol NaCl (có màng ngăn, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí thoát ra ở anot bằng 4 lần số mol khí thoát ra từ catot (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ x : y là

A. 2 :5 

B. 4 : 3

C. 8 : 3

D. 3 : 8

Nguyễn Hoàng Nam

Tiến hành điện phân dung dịch X chưa a mol CuSO4 và b mol NaCl bằng dòng điện một chiều (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được ba khí thoát ra ở hai cực điện với thể tích bằng nhau (các thể tích khí đo ở điều kiện nhiệt độ và áp suất). Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Tỉ lệ a : b là

A. 1: 2.

B. 2 : 3.

C. 1 : 1.

D. 2 : 1.

Nguyễn Hoàng Nam

Điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl đến khi catot bắt đầu thoát khí thì dừng lại. Thể tích khí (dktc) thu được ở anot bằng :

A. 1,792                         

B. 1,344               

C. 0,448               

D.  0,896

Nguyễn Hoàng Nam

Điện phân dung dịch A chứa x mol CuSO4 và 0,24 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 3,136 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 8,288 lít (đktc) và dung dịch sau điện phân là dung dịch X (thể tích 1 lít) có pH là y. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của x và y là

A. 0,15 và 0,57

B. 0,17 và 0,57

C. 0,15 và 1,0

D. 0,17 và 1,0

Nguyễn Hoàng Nam

Điện phân dung dịch A chứa x mol  C u S O 4 và 0,24  mol  KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 3,136 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 8,288 lít (đktc) và dung dịch sau điện phân là dung dịch X (thể tích 1lít) có pH là y. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của x, y là

A. 0,15; 0,57

B. 0,17; 0,57

C. 0,15; 1

D. 0,17; 1

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN