Đề 6

Tôn Nữ Thiên An

So gia tri cua x thoa man ( x^2+1) + | x-1 | + | x^ 3 + 1| = 0


Các câu hỏi tương tự
Loading...