Chương 4: GIỚI HẠN

Huyền Nguyễn

Tính giới hạn:

\(\lim\limits_{x\rightarrow\infty}\left(\sqrt[3]{x^2+1}-\sqrt[3]{2x+1}\right)\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN