Hà Hà
18 tháng 8 2015 lúc 13:44

(x - 2) . (x - 4) = 0

Để (x - 2) . (x - 4) = 0 thì x - 2 = 0 hoặc x - 4 = 0

 • x - 2 = 0

   x      = 0 + 2

   x      = 2

• x - 4 = 0

  x      = 0 + 4

  x      = 4

\(\Rightarrow x\in\left\{2;4\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Viết các tập hợp sau rồi tìm số phân tử của mỗi tập hợp đó:

a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà 8 : x = 2;

b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 5;

c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x - 2 = x + 2;

d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà x : 2 = x : 4;

e) Tập hợp E các số tự nhiên x mà x + 0 = x.

Pham Trong Bach

Viết các tập hợp sau rồi tìm số phân tử của mỗi tập hợp đó:

a,Tập hợp A các số tự nhiên x mà 8: x = 2;

b, Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 5;

c, Tập hợp C các số tự nhiên x mà x – 2 = x + 2;

d, Tập hợp D các số tự nhiên x mà x : 2 = x : 4;

e, Tập hợp E các số tự nhiên x mà x + 0 = x.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN