Câu hỏi của Mưa Bong Bóng - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Mưa Bong Bóng - Ngữ văn lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?