Nguyễn Hoàng Nam

Kim loại nào sau đây tác dụng rõ rệt với nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe.

B. Ag.

C. Na.

D. Cu.

Ngô Quang Sinh
12 tháng 4 2017 lúc 10:06

Đáp án đúng ; C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

    (a) Kim loại cứng nhất là crom, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vonfram.

    (b) Hỗn hợp gồm Fe và Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HCl đặc, nóng (dư).

    (c) Sắt tác dụng với AgNO3 (dư) tạo muối sắt(III).

    (d) Phương pháp thủy luyện điều chế được các kim loại: Na, K, Fe, Cu, Ag.

    (e) Ở nhiệt độ thường, thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh.

    (f) Trong bảng tuần hoàn, số lượng các nguyên tố kim loại ít hơn các nguyên tố phi kim.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với H 2 S O 4  loãng ở nhiệt độ thường?

A. Ag.                  

B. Zn.

C. Al.

D. Fe.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với H2SO4 (loãng) ở nhiệt độ thường?

A. Ag 

B. Zn 

C. Al  

D. Fe

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các kim loại : Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng ở nhiệt độ thường 

A. Ag 

B. Zn

C. Al

D. Fe

Nguyễn Hoàng Nam

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K và Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. Ag

B. Cu

C. Na

D. Fe.

Nguyễn Hoàng Nam

Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. Ag

B. Cu

C. Na

D. Fe

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN