Câu hỏi của Dương Lê - Vật lý lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Dương Lê - Vật lý lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?