Nguyễn Ngọc Quý
16 tháng 8 2015 lúc 15:02

Ta có: OA < AB => A nằm giữa

Độ dài AB là: OB - OA = 7 - 3 = 4 cm

Vậy AB dài 4 cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Trên tia Ox lấy hai điểm A và Bsao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

a) Trong ba điểm A, O, B, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài AB.

c) Lấy điểm M là trung điểm của OB. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

d) Trên tia đối của Ox lấy điểm C sao cho OC = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN