Bài 8. Giao thoa sóng

Phạm Hoàng Phương

Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ học \(S_1,S_2\) thực hiện dao động điều hòa với phương trình \(u_1=u_2=a\cos20\pi t\). Chỉ xét những điểm trên bề mặt chất lỏng dao động với biên độ cực đại. Nếu coi đường cực đại thứ nhất đi qua điểm \(M_1\)có hiệu số khoảng cách tới mỗi nguồn là \(d_1-d_2=16cm\) thì đường thứ 5 là đường đi qua điểm \(M_2\) có \(d_1'-d'_2=24cm\) . Tìm bước sóng và vận tốc truyền sóng?

A.\(\lambda=2cm,v=20\)cm/s.

B.\(\lambda=2.5cm,v=25\)cm/s.

C.\(\lambda=3cm,v=30\)cm/s.

D.\(\lambda=1.5cm,v=15\)cm/s.

Phạm Hoàng Phương
22 tháng 10 2015 lúc 15:17

Mình không hiểu lắm, bạn nói rõ hơn được không?

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
22 tháng 10 2015 lúc 15:23

Chọn A.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
22 tháng 10 2015 lúc 15:03

Bạn sử dụng điều kiện cực đại giao thoa của 2 dao động cùng pha.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
22 tháng 10 2015 lúc 15:22

Vị trí cực đại giao thoa với hai nguồn cùng pha thỏa mãn điều kiện: \(d_1-d_2=k\lambda\)

Đường cực đại thứ nhất đi qua M1 thỏa mãn: \(d_1-d_2=1.\lambda=16cm\)(1)

Đường cực đại thứ 5 đi qua M2 thỏa mãn: \(d_1'-d_2'=5\lambda=24cm\)(2)

Lấy (2) - (1) vế với vế ta được: \(4\lambda=8\Leftrightarrow\lambda=2cm\)

Vận tốc: \(v=\lambda.f=2.10=20\)(cm/s)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN