Đỗ Ngọc Hải
14 tháng 8 2015 lúc 19:47

\(\left(x-5\right).\frac{30}{100}=\frac{20x}{100}+5\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right).0,3=0,2.x+5\)

\(\Leftrightarrow0,3.x-1,5=0,2.x+5\)

\(\Leftrightarrow0,3.x-0,2.x=5+1,5\)

\(\Leftrightarrow0,1.x=6,5\)

\(\Leftrightarrow x=65\)

Bình luận (0)
Đinh Tuấn Việt
14 tháng 8 2015 lúc 19:41

\(\frac{\left(x-5\right).30}{100}=\frac{20x}{100}+\frac{500}{100}\)

\(\frac{30x-150}{100}=\frac{20x+500}{100}\)

=> 30x - 150 = 20x + 500

30x - 20x = 500 + 150

10x = 650

x = 65

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN