Mr Lazy
14 tháng 8 2015 lúc 19:35

\(\left(x^2+4x+7\right)\left(x^2+5x+8\right)\)

Bình luận (0)
Mr Lazy
14 tháng 8 2015 lúc 20:20

Dạng đầy đủ: \(x^4+ax^3+bx^2+cx+d\)

Nhân 4 vô: \(=4x^4+4ax^3+4bx^2+4cx+4d=\left(2x^2+ax\right)^2+\left[\left(4b-a^2\right)x^2+4cx+4d\right]\)

\(=\left[\left(2x^2+ax\right)^2+2.m.\left(2x^2+ax\right)+m^2\right]+\left[\left(4b-a^2-4m\right)x^2+\left(4c-2ma\right)x+4d-m^2\right]=0\)

(m là 1 hằng số đang đi tìm)

\(=\left(2x^2+ax+m\right)^2+\left[\left(4b-a^2-4m\right)x^2+2\left(4c-m\right)x+4d-m^2\right]\)

Lại phân tích \(\left(4b-a^2-4m\right)x^2+2\left(4c-m\right)x+4d-m^2=...\left(x+...\right)^2\)

Cần: \(\Delta'=\left(4c-m\right)^2-\left(4b-a^2-4m\right)\left(4d-m^2\right)=0\)

Đây là pt bậc 3 ẩn m, tìm m đẹp và \(4b-a^2-4m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN