Câu hỏi của Nguyễn Quang Chính - Toán lớp 6

Tìm số nguyên x thỏa mãn

a) ( x + 4 ) : ( x + 1 )

b) (4x + 3 ) : ( x - 2 )

Gợi ý phần a

Có x + 4 = ( x + 1 ) + 3

nên ( x + 4 ) : ( x + 1 ) khi 3: ( x + 1 ) hay x + 1 là ước của 3

Các ước của 3 là: 1 , 3 , - 1 , - 3

x + 1 = 1 thì x = 0

x + 1 = 3 thì x = 2

x + 1 = - 1 thì x = - 2

x + 1 = - 3 thì x = - 4

Làm hộ mk phần b

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.