Câu hỏi của Nguyễn Thị Phương Linh - Toán lớp 6

Đơn giản biểu thức

a) - ( 35 - x ) - ( y - 40 )

b) 4 . ( x - 3 ) - ( 2x + 18 )

2. Tính nhanh

a) - ( 314 - 25 ) - ( 27 - 75 ) - 73

b) ( -56 . 77 . 90 ) : [ -8 . 72 . ( -45 ) ]

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.