Câu hỏi của Tấn Phát - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Tấn Phát - Toán lớp 8

Chứng minh rằng: Mọi đường thẳng đi qua trung điểm của đường trung bình và cắt 2 đáy hình thang thì sẽ chia hình thang đó thành 2 hình thang có diện tích bằng nhau.

Trả lời nhanh nhen !!

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.