Câu hỏi của Mai Thành Đạt - Toán lớp 9

Tìm GTNN của \(P=\sqrt{3-x}+x\)

thanks

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.