Câu hỏi của Phạm Quốc Cường - Giáo dục công dân lớp 6

Tìm các ví dụ về 4 nhóm quyền :

+ Quyền sống còn

+ Quyền đc bảo vệ

+Quyền phát triển

+ Quyền tham gia

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.