Câu hỏi của Nguyễn Thùy Linh - Tiếng anh lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Thùy Linh - Tiếng anh lớp 7

He acts worse now _ _ _ _ ever before

Your mother is such a great cook. Please give my com_ _ _ _ _ _ _ and thanks to her

I want you to stop thinking and moving. Just sit down, _ _ _ _x, and enjoy the movie

Time is _ _ _ _. Stop writing and hand in your papers

David likes his coffee _ _ _ _ _ _t milk or sugar

Children may find endless p_ _ _ _ ure in playing with water

Adam gave me 50 thousands in c_ _ _ _ _

Giúp mình nhé! T.T Sáng mai mình phải nộp bài rồi!

    Được cập nhật 13/01/2017 lúc 20:44
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.