Câu hỏi của Hoa Thạch Thảo - Tiếng anh lớp 6

Bài 1 : Đặt câu hỏi cho từ in đậm

1. Long usually goes to the cinema / on Saturday .

2. Phong / always / has eggs and bread for breakfast .

3. Cuong likes walking / in the park .

4. Phuong and Son / often play table tennis / after school .

5. Tam feels the wind on her face .

Những cái / có nghĩa là các cụm đó đứng cạnh nhau nhưng phải đặt câu hỏi riêng ra

giúp mik

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.