Câu hỏi của Nguyễn Kim Oanh - Tiếng anh lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Kim Oanh - Tiếng anh lớp 6

WRITE THE CORRECT SENTENCES, USING THE WORDS OR PHRASES GIVEN.

1.Tomorrow/ Hoa/ buy/ flowers/ her father' s birthday.
........................................................................................................................... .
2. Nobody/ my class/ better/ Maths/ Minh.
........................................................................................................................... .
3. Twelve o' clock/ night/ everyone/ say ''Happy New Year''/ they/ their friends/ relatives/ good luck.
........................................................................................................................... .
4. How often/ you/ go fishing/ your father?
........................................................................................................................... .
5. New market/ inconvenient/ because/ it/ far/ our flat building.
........................................................................................................................... .
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.