Bài 18. Nhôm

Nhan Nhược Nhi

Chia m(g) hỗn hợp X gồm Al và Na thành 2 phần = nhau. Phần 1 hòa tan = nước dư thấy thoát ra 6,72 (l) khí ở đktc. Phần 2 hòa tan vào 200ml dung dịch HCl 2,25M được dung dịch A và thoát ra 8,4(l) khí ở đktc.

a) Lập PTHH

b) Tính m và % khối lượng mỗi kim loại trong X.

c) Tính CM chất tan có trong dung dịch A (coi Vd2 ko đổi)

d) Cho từ từ A vào 200g dung dịch NaOH 16% được dung dịch B và m1 (g) chất rắn. Tính m1.

GIÚP MIK VS!!!!!


Các câu hỏi tương tự
Loading...