Câu hỏi của Ngoc Ngan - Vật lý lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Ngoc Ngan - Vật lý lớp 8

1 máy đánh ruộng 2 bánh có khối lượng 1 tấn , để máy chạy đc trên nền đất ruộng thì áp suất máy tác dụng lên đất là 10 000Pa. Diện tích 1 bánh của máy đánh phải tiếp xúc vs ruộng là

  1. 10m2
  2. 1m2
  3. 0,5m2
  4. 10 000cm2
2 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.