Câu hỏi của Đỗ Diệu Linh - Tiếng anh lớp 6

Hãy viết câu hoàn chỉnh với các từ gợi ý sau

They/big and strong

Their house/ big

My father/ thin/ tall

Ha's house/ gymnast

I/takk/but/my friend/short

His mother/short/fat

    Được cập nhật 08/01/2017 lúc 13:56
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.