Câu hỏi của Nguyễn Trần Như Hằng - Tiếng anh lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Trần Như Hằng - Tiếng anh lớp 7

chuyển những câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn

1. my parents live in the countryside

2. Mrs. Oanh his our new literature teacher

3. there was a toy store next to the museum

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.