Câu hỏi của Nguyễn Tuấn Kiệt - Tiếng anh lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Tuấn Kiệt - Tiếng anh lớp 7

I. Use these words to make meaningful sentences:

1.It/ easy/find/book/either/author/ title.

……………………………………………………..

2. Your father/ watch / TV/ living room/moment?

………………………………………………………

3. Father /have/ stomachache/ and pain/chest.

…………………………………………………………

4. Mr Lam/ now wear/ face mask/ protect him/ breathe/ dust.

…………………………………………………………………………….

5. Last semester/ my class/ there be/ total/67 days/ absence/due/sickness.

……………………………………………………………………………………

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.