Câu hỏi của Thư Minh - Tiếng anh lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Thư Minh - Tiếng anh lớp 7

DỊCH BÀI NÀY RA TIẾNG VIỆT :CÁC BẠN GIÚP MK VỚI MK ĐANG CẦN GẤP LẮM banhquahahahihingaingungyeuvuiCẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM

Liz and her parents went to TRI NGUYEN Aquarium in NHA TRANG. They saw sharks, dolphinls
and turtles .They saw many different types of fish. Liz thought the colorful little fish were the most beautìul.
There was a souvenir shop near the exit of the aqarium. Mr. Robinson bought Liz a cap. It had a picture of a dolphin on it. Liz wore the cap all day. Mrs. Robinson bought a poster. She put it on the wall at home.
Ater their visit to the aquarium, the Robinsons went to a food stall for lunch.Mr . and Mrs. Robinson ate fish. She remembered the beautiful fish in the aquarium. She ate noodles intead

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.