Thảo Vân

giải chi tiết giúp em ạ

1 gen có 2 alen, ở thế hệ xuất phát tần số A=0,2 a=0,8. Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiểu hình lặn ra khỏi quần thể thì tần số alen a trong quần thể là??

đ.án : 0,160

Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân 15 tháng 4 2017 lúc 16:55

0.16

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 18 tháng 12 2017 lúc 12:29

0.16

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 2 tháng 1 2018 lúc 20:50

0.16

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 25 tháng 1 2018 lúc 21:24

0.16

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 2 tháng 2 2018 lúc 12:03

0.16

Bình luận (0)
monsta x
monsta x 6 tháng 2 2018 lúc 20:32

0.16

Bình luận (0)
Cỏ Gấu
Cỏ Gấu 25 tháng 9 2015 lúc 17:10

Gọi p, q là tần số của A và a ban đầu.F1 vì bị loại đi kiểu hình lặn (aa) nên chỉ còn 2 kiểu gen AA và Aa với tỷ lệ: (p2)AA : 2pqAa hay viết gọn pAA: 2qAa-> Tỷ lệ A:a = (p+q) : q

Tương tự, F2 cũng loại đi kiểu hình lặn nên chỉ còn 2 kiểu gen AA và Aa với tỷ lệ tỷ lệ là: ((p+q)2)AA : 2q(p+q)Aa hay (p+q)AA : 2qAa-> Tỷ lệ A:a = (p + 2q) : q

Và tương tự như trên, ta sẽ có tần số các alen tương ứng ở thế hệ F5 là: A:a = (p+5q) : q

Với dữ kiện ban đầu: p = 0,2 (tần số của A) và q = 0,8 (tần số của a) => sau 5 thế hệ: A : a = (0,2 + 0,8x5) : 0,8 = 21:4Vậy tấn số của a sau 5 thế hệ = 4:(4+21) = 4/25 = 0,16.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Một gen có 2 alen,ở thế hệ xuất phát,tần số alen A = 0,2 ;  a = 0,8. Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiểu hình lặn ra khỏi quần thể thì tần số alen a trong quần thể là:

A. 0,186               

B 0,146                

C. 0,160               

D. 0,284

Kiều Đông Du

Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát: 0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa. Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiểu hình lặn ra khỏi quần thể thì tần số alen a trong quần thể:

A. 0,160

B. 0,284

C. 0,146

D. 0,186

Kiều Đông Du

Một quần thể ngẫu phối, cân bằng di truyền, một gen có 2 alen (alen A và alen a),ở thế hệ xuất phát tần số alen A= 0,4; a= 0,6. Sau 1 thế hệ ngẫu phối chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiêu rhinhf lặn (không có khả năng sinh sản) ra khỏi quần thể thì tần số alen a trong quần thể ở thế hệ thứ nhất là :

A.  0,146

B. 0,375

C. 0,284

D. 0,186

Kiều Đông Du

Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb = 1. Biết rằng trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp.

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

(2) Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.

(3) Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi.

(4) Alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN