Câu hỏi của Mico Shani - Giáo dục công dân lớp 11

Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) theo em mối quan hệ cung-cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào và giải thích tại sao em lại chọn phương án đó

  1. Thuận lợi
  2. Khó khăn
  3. Vừa thuận lợi,vừa khó khăn
3 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.